Cookie Verklaring

Inhoud


Inleiding

Wij, BDE PROTEQS Uitzendgroep B.V. (hierna: BDE PROTEQS), zijn gespecialiseerd in de arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord. Wij maken gebruik van een website en verwerken daarbij persoonsgegevens van websitebezoekers. Daarover leest u meer in deze cookie verklaring. Op deze website kunt u dit Cookie verklaring te allen tijde raadplegen.

Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit deze cookie verklaring kunt u richten aan: BDE PROTEQS, Middendreef 269, 8233 GT Lelystad.


Artikel 1 Begripsbepalingen

A. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
B. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
C. verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit reglement BDE PROTEQS Uitzendgroep B.V.;
D. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
E. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van ons als verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
F. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
G. beheerder: degene die namens ons de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit reglement: de Marketing Communicatie Manager;
H. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
I. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016);
J. Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website naar de browser worden verstuurd, waarna de browser deze gegevens opslaat. Deze kleine tekstbestanden bevatten informatie die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.


Artikel 2 Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Van websitebezoekers kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via diverse tracking pixels.

2.2 BDE PROTEQS maakt voor haar website gebruik van Google Analytics [Google Marketing Platform] en van verschillende typen cookies. Er wordt gebruik gemaakt van technische cookies, analytische cookies en tracking cookies. Hieronder kunt u lezen wat de functie van de verschillende typen cookies is, alsmede hoe deze worden gebruikt.

A. Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zo maken functionele cookies het bijvoorbeeld mogelijk om in te loggen in “mijn BDE PROTEQS”. Met het gebruik van technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

B. Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers deze website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt BDE PROTEQS in staat om de website te optimaliseren, de werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

C. Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies om adverteerders in staat te stellen om persoonsgerichte aanbiedingen en kortingsacties te kunnen presenteren via verschillende online kanalen.


Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1 De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
A. IP-adres;
B. Gegevens betreffende uw surfgedrag.

3.2 De verwerking van de persoonsgegevens als genoemd in artikel 3.1 berust niet op een wettelijke en/of contractuele verplichting. Wij verwerken de betreffende persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.


Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het bestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder al onze werknemers. Ook door ons ingeschakelde verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens, waaronder in ieder geval Google en Facebook.


Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

5.1 Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.2 Eenieder die handelt onder het gezag van ons ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar deze cookie verklaring betrekking op heeft, is tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.


Artikel 6 Bewaartermijnen

6.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Binnen 2 jaar na de registratie van uw persoonsgegevens, zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd.


Artikel 7 Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verzet

7.1 U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

7.2 U heeft te allen tijde het recht om een gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.3 U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om u inzage te geven in de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wij delen u schriftelijk binnen vier weken mee of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

7.4 Indien u onjuistheden constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Wij berichten u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen. Een weigering is met redenen omkleed.

7.5 Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang dan staat u de mogelijkheid tot uw beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

7.6 Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigen wij onmiddellijk de verwerking.


Artikel 8 Klachten

8.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen uit deze cookie verklaring niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan u zich wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.


Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

9.1 Deze cookie verklaring treedt eerst in werking op 6 mei 2020.